Informaţii APIA

Înregistrare in registrul unic

REGISTRUL UNIC DE IDENTIFICARE

Formular de înscriere în Registrul unic de identificare. (335 KB)

Ordinul nr. 22/2011 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună. (293 KB)

Obţinerea CODULUI UNIC DE ÎNREGISTRARE, (în urma reorganizării Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună): 

În vederea simplificării şi eficientizării procedurii de înregistrare şi identificare a solicitanţilor care accesează măsuri reglementate de politica agricolă comună, a fost reglementată reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI. Acesta este parte a Sistemului Integrat de Administrare şi Control şi element comun cu aplicaţiile aferente măsurilor de piaţă, cotei de lapte, comerţului exterior cu produse agricole şi promovării acestora pe piaţa internă şi în ţări terţe, ajutoarelor de stat, măsurilor cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013 (PNDR).

RUI se realizează în format electronic de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, ca o aplicaţie informatică unitară şi va fi gestionat de APIA.
RUI preia integral datele existente în Registrul fermelor, în aplicaţiile aferente măsurilor reglementate de politica agricolă comună şi cuprinde informaţii referitoare la:

Identificarea agricultorilor;
Identificarea solicitanţilor care depun cereri de finanţare pentru măsurile din PNDR;
Identificarea solicitanţilor pentru măsurile de piaţă, cota de lapte, comerţul exterior cu produse agricole şi promovarea acestora pe piaţa internă şi în ţări terţe;
Identificarea solicitanţilor pentru ajutoarele de stat, alţii decât cei prevăzuţi la lit.a) – c).

Atribuirea de către APIA a Codului unic de identificare în RUI este o condiţie necesară pentru accesarea măsurilor de sprijin şi se face o singură dată, pentru fiecare solicitant.
Codul unic de identificare nu se acordă pentru puncte de lucru şi/sau sucursale (în cazul persoanelor juridice).

Pentru a obţine Codul Unic de Înregistrare, solicitantul trebuie să depună unul dintre următoarele documente:

Formularul de înscriere în RUI, care este prevăzut în Anexa nr.1*) la OMADR nr. 22/2011;
Cererea unică de sprijin pe suprafaţă, care se constituie şi în cerere de înscriere în RUI;
Cererea pentru aprobarea solicitantului, pentru programul de încurajare a consumului fructelor în şcoli şi pentru acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare, care se constituie şi în cerere de înscriere în RUI;
Cerere de finanţare pentru potenţialii beneficiari ai măsurilor din cadrul PNDR;
Notificarea privind selecţia solicitantului, care la data depunerii cererii de finanţare prin PNDR era persoana fizică şi care avea obligaţia autorizării conform prevederilor legale la data semnării Contractului de finanţare/Decizie de finanţare, însoţită de formularul prevăzut la anexa nr.3 din Ordinul 22/2011;
Cerere pentru solicitanţii ajutoarelor de stat, alţii decât cei prevăzuţi la lit.a) – c) de mai sus;
Solicitare de validare a datelor înregistrate, transmisă de celelalte instituţii către APIA (aceasta solicitare de validare va fi aprobată printr-o procedură comună APIA şi celelalte instituţii din subordinea MADR).

Documentele prevăzute la punctele 1 - 3 se depun la sediile APIA.
Documentele prevăzute la punctul 4 şi 5 se depun la sediile Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, denumită în continuare APDRP.
Documentele prevăzute la punctul 6 se depun la sediile APIA sau ale celorlalte instituţii aflate în coordonarea sau subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, după caz.

FORMULARUL DE ÎNSCRIERE ÎN RUI SE OBŢINE DE LA INSTITUŢIA LA CARE S-A DEPUS SOLICITAREA.
FORMULARUL SE VA COMPLETA CU LITERE DE TIPAR.

Solicitanţii deja înregistraţi în RUI, care intenţionează să desfăşoare şi activităţi de comerţ exterior şi/sau de promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi cei care desfăşoară asemenea activităţi şi se adresează pentru prima dată Agenţiei în vederea înregistrării, depun la sediul central al APIA formularul prevăzut în Anexa nr. 1 la OMADR nr. 22/2011 şi ataşează documentele menţionate la pct. 37 din aceasta.
Solicitantul este responsabil de realitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la Art. 3, alin. (1) lit. a) - f) din Ordinul MADR nr. 22/2011, cunoscând prevederile Codului penal.
Solicitantul are obligaţia de a declara orice modificare intervenită asupra situaţiei existente la data înregistrării în RUI în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea acesteia, depunând în acest sens decumente justificative.
În cazul solicitanţilor pentru măsurile de comerţ exterior şi/sau de promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, APIA generează codul unic de identificare folosind aplicaţia IT în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea de către solicitant a documentaţiei complete şi comunică solicitantului codul atribuit.
În cazul în care documentaţia depusă de solicitant este incompletă, în termen de 5 zile de la primirea solicitării, APIA notifică solicitantul asupra necesităţii completării documentaţiei, precizând documentele care trebuie depuse la APIA.
APIA comunică în scris solicitantului acceptul de utilizare a codului unic de identificare pentru activitatea de comerţ exterior sau de promovare a produselor agricole pe piaţa internă sau în ţări terţe, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei complete.
Este recomandat ca solicitanţii pentru activitatea de comerţ exterior să se asigure, înainte de a depune la APIA formularul de înscriere, că au în obiectul de activitate Comerţ cu ridicata pentru categoria de produse pe care o vor menţiona la punctul 37 din formularul de înscriere.
Informaţiile minime pe care trebuie să le cuprindă RUI sunt prevăzute în Anexa nr.2 a OMADR 22/2011, pe care îl puteţi consulta integral mai jos.
Codul unic de identificare la APIA se va menţiona în toate cererile adresate APIA sau celorlalte instituţii aflate în coordonarea sau subordinea MADR, după caz.

 

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Programului Oficial de Internship al Guvernului României

Newsletter