Informaţii APIA

Info Day 07.03.2017

Vă aducem la cunoștinţă faptul că, la nivelul Comisiei Europene (CE), prin Agenţia Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente (CHAFEA), există o preocupare permanentă privind instruirea tuturor factorilor implicaţi în redactarea, depunerea și gestionarea propunerilor de programe de informare și promovare a produselor agricole, în condiţiile noii Politici UE de promovare a produselor agricole, reglementată prin Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 privind acţiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terţe şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului (JO L 317, 4.11.2014).

Fiind vorba de o nouă modalitate de depunere a propunerilor de programe, respectiv online direct la CHAFEA, ca urmare a experienţei acumulate după primul an, și în scopul informării cât mai largi, CE prin CHAFEA a decis să realizeze astfel de informări direct în Statele Membre, prin intermediul propriilor reprezentanţi.

Pentru România, această informare va fi realizată de Dna. Ana Maria BERCEA, reprezentant CHAFEA, la data de 7 martie 2017.
Locul informării: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În cadrul acestei informări, reprezentanta CHAFEA va susţine prezentări referitoare la:

  • Noua Politică de Promovare
  • Programul Anual de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2017, unde vor fi prezentate pieţele avute în vedere în acest an pentru promovarea produselor agricole, bugetele alocate pentru categoriile de pieţe și de produse, precum și elemente necesare de avut în vedere la redactarea propunerilor de programe care să conducă la eligibilitatea acestora
  • lansarea apelului de depunere a propunerilor de programe pentru anul 2017.

Detalii și informaţii suplimentare puteţi solicita la adresa de e-mail: promovare@apia.org.ro și la Serviciul Comerţ Exterior și Promovare Produse Agricole, telefon: 021/200.50.17, 021/200.50.32, 021/200.50.32.

 

Măsura de promovare a produselor agricole în cadrul noii politici de promovare a Comisiei Europene


Promovarea produselor agricole reprezintă o oportunitate pentru producătorii și procesatorii români oferită de Comisia Europenă prin noua politică agricolă comună.

În cadrul Uniunii Europene se realizează produse agricole la înalte standarde de calitate.

În acest sens, se acordă o atenţie deosebită politicii europene de promovare a produselor agricole care să conducă la stimularea competitivităţii agriculturii europene, creșterea nivelului de cunoaștere a sistemelor de calitate ale Uniunii, deschiderea de noi pieţe pentru aceste produse și creșterea cotei de piaţă a produselor agricole europene. 

În procesul de reformare a politicii comune de piaţă s-a acordat o atenţie specială promovării produselor agricole atât pe piaţa internă a Uniunii Europene, cât și în ţările terţe, elaborându-se reglementări noi, menite să faciliteze accesul cât mai multor produse agricole pe aceste pieţe.

Printre facilităţile create, expunerea mărcilor și a originii produselor asigură multiplicarea efectelor benefice ale implementării măsurii, legate de asigurarea protecţiei legale în faţa concurenţei, fidelizarea clienţilor, consolidarea imaginii producătorilor care produc la aceleași standarde înalte de calitate recunoscute de Uniunea Europeană și segmentarea pieţelor. 

De asemenea, s-a creat cadrul instituţional de simplificare a procedurii de aprobare spre finanţare a programelor de promovare, prin depunerea propunerilor de programe online, direct la structura Comisiei, respectiv Agenţia Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente (CHAFEA), unde se va face evaluarea acestora în vederea aprobării. 

Caracteristicile generale ale programelor de promovare a produselor agricole sunt următoarele:
Beneficiari sunt producători și procesatori de produse agricole care aparţin organizaţiilor profesionale și interprofesionale reprezentative pentru sectorul de producţie respectiv, organizaţii de producători sau asociaţii de organizaţii de producători, care au fost recunoscute de Statele Membre, grupuri de producători, stabiliţi în statele membre ale Uniunii Europene/ recunoscute de un Stat Membru; organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv și activitate acţiunile de informare și de promovare pentru produsele agricole și care au fost însărcinate de Statele Membre să îndeplinească o misiune de serviciu public stabilite în mod legal în Statul Membru respectiv.

Produsele agricole eligibile sunt, pe de o parte, produse care figurează în Anexa I la Tratatul de Funcţionare al Uniunii Europene, iar, pe de altă parte, anumite produse procesate, după cum urmează: animale vii, carne și organe comestibile, ouă de pasăre, uleiuri și grăsimi, zahăr și melase, lapte și produse lactate, miere naturală, produse din pește, plante medicinale, condimente, produse de panificaţie și patiserie, prăjituri și produse de cofetărie, paste făinoase, bere, vinuri, băuturi spirtoase, cidru, vin de pere, hidromel și alte băuturi fermentate,  legume și fructe proaspete și procesate, sare, pastă de muștar, in textil, plante vii și produse de floricultură. 

Sisteme eligibile: Denumire de Origine Protejată (DOP), Indicăaţie Geografică Protejată (IGP), Specialitate Tradiţională Garantată (STG), menţiunile de calitate facultative și producţia ecologică.

Acţiunile eligibile sunt, în special, campanii de relaţii publice (activităţi de relaţii cu publicul, evenimente de presă), site, media sociale (creare, actualizare, întreţinere site, media sociale (creare conturi, postări periodice), altele (aplicaţii mobile, platforme de e-learning, seminare online etc.), publicitate (tipărituri, TV, radio, online, în aer liber, cinema), instrumente de comunicare (publicaţii, mape pentru presă, produse promoţionale, clipuri video promoţionale), evenimente (standuri la târguri comerciale, seminare, ateliere, reuniuni B2B, cursuri de formare pentru comerţ/bucătari, activităţi în școli, săptămâni în restaurante, sponsorizare de evenimente, vizite de studiu în Europa), promovare la punctul de desfacere (zile de degustare, alte categorii: promovare în publicaţii ale comercianţilor cu amănuntul, publicitate la punctele de desfacere), gestionarea proiectului.

Tipurile de programe susţinute de bugetul Uniunii Europene sunt:
Programe simple, propuse de una sau mai multe organizaţii din același Stat Membru.
Programele simple selectate pentru finanţare vor fi gestionate de Statul Membru din care provine beneficiarul, în gestiune partajată cu Comisia Europeană.

Programe multistate propuse de cel puţin două organizaţii din cel puţin două State Membre sau de către una sau mai multe organizaţii din cadrul Uniunii Europene.
Programele multistate selectate pentru finanţare vor fi gestionate de Comisia Europeană.

Durata programelor: minim 1 an, maximum 3 ani, cu posibilitatea prelungirii de cel mult două ori consecutiv pentru același produs sau sistem și pe aceeași piaţă geografică.

Finanţarea programelor din fondurile Uniunii Europene a crescut de la 50% din valoarea cheltuielilor eligibile în perioada anterioară de implementare a măsurii, ajungând la 70% din valoarea cheltuielilor eligibile în cadrul programelor simple derulate pe piaţa internă, respectiv la 80% în cadrul programelor simple derulate în ţările terţe și în cadul programelor multistate, diferenţa până 100% este asigurată de beneficiarul programului. Procentele sprijinului financiar ajung la 85% în cazul  unor perturbări grave ale pieţei, pierderii încrederii consumatorilor sau alte probleme specifice.

Caracteristicile specifice ale programelor de promovare a produselor agricole
Un element definitoriu al strategiei de promovare este stabilirea unui program anual de lucru al Comisiei Europene, care se aprobă pritr-o decizie de punere în aplicare, în care se stabililesc: bugetele totale disponibile aferente programelor de promovare pe piaţa internă a Uniunii și pe pieţele ţărilor terţe, temele prioritare, pieţe ţintă și calendarul estimativ al lansării cererilor de propuneri de programe. 
În fiecare an, programul anual de lucru al Comisiei debutează cu lansarea apelului pentru depunerea cererilor de programe.
Buget: Pentru anul 2017, bugetul total alocat promovării este de 133 milioane euro.
Termen depunere cereri de programe pentru 2017: 20 aprilie, ora 17:00 CET.
Priorităţile, temele/acţiunile şi pieţele de interes pentru promovarea produselor agricole în anul 2017:
       -  Pentru programele simple este prevăzut un buget de 90 milioane euro, alocat programelor de informare și promovare, pe piaţa internă și în ţările terţe.
Pe piaţa internă cele două teme urmăresc creșterea încrederii și recunoașterea schemelor de calitate, precum și evidenţierea specificităţii metodelor de producţie agricolă ale Uniunii, precum și caracteristicile produselor agroalimentare europene.

Pentru anul 2017, pieţele terţe vizate de programele simple sunt: China (inclusiv Hong-Kong și Macao), Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, regiunile Asiei de Sud-Est sau India, SUA, Canada sau Mexic, Africa, Orientul Mijlociu, Iran sau Turcia, fiind bugetate sume distincte pentru programele de informare și promovare privind produsele lactate, produsele din carne de porc sau o combinaţie a celor două, vizând orice ţară terţă precum și a unor programe privind produsele din carne de vită, vizând orice ţară terţă.

-    Pentru programele multistate este prevăzut un buget de 43 milioane euro, alocat programelor de informare și promovare pe piaţa internă și în ţările terţe, având următoarele priorităţi: creșterea încrederii în agricultura durabilă a UE și rolul sectorului agroalimentar asupra climei și mediului, precum și caracteristicile produselor agroalimentare europene, evidenţierea specificităţii metodelor de producţie agricolă a UE, schemele de calitate.

Contractele de finanţare a programelor simple se încheie între A.P.I.A. şi beneficiarii români ale căror programe au fost aprobate de Comisia Europeană, în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei de aprobare, iar după această dată, numai cu aprobarea Comisiei Europene.
      
Implementarea programului începe în prima zi a lunii care urmează datei semnării contractului, cu posibilitatea amânării acestei date cu maximum 6 luni, ţinând cont de caracterul sezonier al anumitor produse sau de participarea la evenimente specifice sau târguri.
    
Regimul plăţilor pentru programele simple: 
-    Plata în avans, de cel mult 20% din contribuţia financiară a Uniunii Europene: se acordă în termen de 30 zile de la solicitare și numai ca urmare a constituirii unei garanţii în favoarea APIA, în valoare egală cu 100% din avans;
-    Plaţile intermediare, cu excepţia ultimului an de implementare a programului, se acordă prin cerere către APIA, depusă în termen de 60 zile de la încheierea fiecărui an de punere în aplicare a programului; 
-    Plata soldului: prin depunerea cererii de plată la APIA în termen de 90 zile de la data finalizării programului.

Informaţii despre legislaţia europeană în domeniul promovării produselor agricole și detaliile depunerii propunerilor de programe pot fi accesate la următoarele adrese:
Comisia Europeană-DG Agri: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_eu.html
Agenţia Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente (CHAFEA):
http://ec.europa.eu/chafea/index.html
Agnţia de Plăţi şi  Intervenţie pentru  Agricultură, e-mail: promovare@apia.org.ro

 

 

 

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
FNGCIMM
Forum APIA

Newsletter